Historia sprzed spółki Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o. o.

W Poradni Okulistycznej udzielane są porady i konsultacje lekarskie obejmujące szeroki wachlarz leczenia chorób i zaburzeń w obrębie oka.

POPRZEDNIE PODMIOTY

„Salus aegroti suprema lex esto”

KALENDARIUM

18.06.1951r. - sformowanie na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej Nr 055/Org. 106 Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Gliwicach według etatu 21/180 o stanie osobowym 59 wojskowych i 147 pracowników cywilnych. Na Szpital został przystosowany budynek koszarowy na 200 łóżek z Polikliniką.

Przewidziane zostały następujące oddziały:

15.01.1952r. - 106 Wojskowy Szpital Garnizonowy w składzie V Okręgu Wojskowego w Krakowie rozpoczął swoje istnienie Rozkazem Dziennym Nr 1/52.

25.01.1952r. - data zorganizowania Szpitala Rozkazem Dziennym Nr 9/52.

28.01.1952r. - rozpoczęcie przyjęcia chorych na częściowo rozwinięte oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny oraz skórno-weneryczny.

05.05.1952r. - w związku z całkowitą przebudową i przystosowaniem budynku do potrzeb szpitalnych, Szpital z całą bazą materiałową i pełną obsadą personalną wyjechał na O.C. Dęba, gdzie pod namiotami rozwinął Szpital Polowy. Mimo wyjątkowo ciężkich warunków w dniach od 16 maja do 22 września leczonych było 366 chorych. W sumie w 1952r. leczonych było w oddziałach szpitalnych 936 chorych.

01.04.1953r. - oddano do użytku odremontowany budynek szpitalny.

03.04.1953r. - rozpoczęcie przyjmowania pacjentów do pozostałych oddziałów /z wyjątkiem zakaźnego/. Równolegle z otwarciem oddziałów szpitalnych, rozpoczęto pracę we wszystkich gabinetach przychodni.

Pod względem opieki lekarskiej do Szpitala zostały przydzielone następujące Garnizony: Głubczyce, Nysa, Koźle, Toszek, Lubliniec, Bytom, Częstochowa, Mierzęcice, Będzin, Rybnik, Bielsko-Biała, Katowice, Chorzów, Chropaczów, Zabrze, Gliwice.

Styczeń 1954r. - reorganizacja w Wojsku Polskim, podporządkowanie garnizonów Górnego Śląska a tym samym i Szpitala - Śląskiemu Okręgowi Wojskowemu.

1956r. – przydzielenie Szpitalowi nowych obiektów po rozformowanych 48 batalionie łączności i batalionie saperów.

Październik 1956r. - Szpital uzyskuje zezwolenie na leczenie osób cywilnych.

Luty 1957r. - skreślenie z etatu Szpitala oddziału zakaźnego, zmiana plutonu wartowniczego na cywilną ochronę Szpitala.

1958r. - nawiązanie współpracy z miejskimi zakładami pracy: Hutą 1-go Maja, Kopalnią „Gliwice”, Zakładami Mechanicznymi w Łabędach, Państwową Operetką w Gliwicach – przydzielając dla ich chorych po kilka łóżek na poszczególnych oddziałach szpitalnych.

1960r. - objęcie opieką medyczną w ramach „białych niedziel” dwóch szkół wiejskich w Ziemięcicach i Przezchlebiu.

15.07.1965r. - za swoją działalność społeczną Szpital otrzymuje „Odznakę Tysiąclecia” Państwa Polskiego.

24.03.1969r. - zdobycie I miejsca we współzawodnictwie za 1968r. jednostek kwatermistrzowskich w grupie szpitali Śląskiego Okręgu Wojskowego.

1989r. - zmiana nazwy na 106 Szpital Wojskowy z Przychodnią

1996r. - 1997r. - Szpital został dwukrotnie wyróżniony rozkazem Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego za zajęcie I miejsca wśród jednostek medycznych KOW.

01.01.1999r. - na podstawie Zarządzenia Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998r. w ramach reformy krajowej służby zdrowia 106 Szpital Wojskowy z Przychodnią został przekształcony z wojskowej jednostki budżetowej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, któremu nadano Statut - Zarządzeniem Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998r. Zgodnie z nim Szpital został SPZOZ-em w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej i posiada osobowość prawną.

Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej nr R-MZ/0099/1998 z dnia 16 listopada 1998r. Szpital wpisano do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez MZiOS pod numerem R-MZ/101 (księga rejestrowa Nr 99-00101).

W Szpitalu funkcjonują następujące oddziały lecznicze dysponujące łącznie 153 łóżkami:

1999r. – 2012r. - 106 SzWzP-SPZOZ w Gliwicach udziela świadczeń zdrowotnym służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentom z obszaru całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizuje zadania na rzecz wojskowych jednostek budżetowych w oparciu o zawarte umowy na badania dla potrzeb orzecznictwa Wojskowej Komisji Lekarskiej a także na leczenie ambulatoryjne i szpitalne żołnierzy WP oraz przedsięwzięcia związane z militaryzacją.

Szpital dostosowując się do nowych realiów i wymogów funkcjonowania, przeprowadza szereg inwestycji i remontów oraz zakupuje wysoko specjalistyczny sprzęt medyczny.

2000r. – 2002r. - termomodernizacja budynku głównego szpitala, obejmująca zmianę zasilania w centralne ogrzewanie, wymianę instalacji wodnych i ciepłowniczych oraz budowa kotłowni rezerwowej.

Adaptacja budynku nr 6 na nową kuchnię szpitalną i część administracyjną, adaptacja budynku nr 7 na nową pralnię szpitalną, budowa w budynku nr 1 nowego dźwigu osobowego, oddanie do użytku nowego bufetu pracowniczego oraz szatni personelu medycznego.

2004r. – 2010r. - remonty kolejnych oddziałów, pracowni i gabinetów (oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej wraz z blokiem operacyjnym, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej, pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia endoskopii, pracownia tomografii komputerowej, RTG, zakład fizjoterapii).

2006r. – 2011r. – wyposażenie Szpitala w nowe urządzenia poszerzające możliwości diagnostyczne i lecznicze (tomograf komputerowy, cyfrowy aparat rtg, rezonans magnetyczny, komora kriogeniczna).

2011r. – 2012r. - remont kapitalny i adaptacja pomieszczeń (po byłym oddziale przewlekle chorych) na potrzeby tworzonego oddziału rehabilitacyjnego.

29.03.2012r. - podpisanie Porozumienia pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia a Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, o połączeniu 106 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z Poradnią Psychologiczną SPZOZ.

28.06.2012r. - nadanie statutu Szpitalowi Miejskiemu Nr 4 z Przychodnią SPZOZ – Uchwała Nr XXI/435/2012 Rady Miasta Gliwice

01.08.2012r. - wpisanie do KRS-u pod numerem 0000426798 nowego podmiotu o nazwie Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią SPZOZ. Szpital uzyskuje nową osobowość prawną, organem założycielskim staje się Miasto Gliwice.

24.08.2012r. - Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią - SPZOZ zostaje wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej Nr 000000137125.

1.09.2015r. - Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

KOMENDANCI

106 Wojskowego Szpitala Garnizonowego / 106 Szpitala Wojskowego w Gliwicach.
/stopnie wojskowe Komendantów aktualne na dzień zakończenia pełnienia obowiązków/

czerwiec 1951r. - listopad 1952r. - ppłk lek. Aleksander BIELAS p.o. Komendanta
listopad 1952r. - listopad 1954r. - płk lek. Józef KUDESZ
listopad 1954r. - listopad 1955r. - kpt. lek. Jan ORNOWSKI c.z.p.o. Komendanta
listopad 1955r. - lipiec 1971r. - płk dr med. Zbigniew FRYDEL
lipiec 1971r. - wrzesień 1979r. - ppłk lek. Ryszard KULCZYŃSKI
19.09.1979r. - 15.10.1991r. - płk lek. Henryk MIKUCKI
16.10.1991r. - 31.12.1998r. - płk lek. Marian JAROSZ

Komendant
106 Szpitala Wojskowego z Przychodnią - SPZOZ w Gliwicach
01.01.1999r. - 31.01.2003r. - płk lek. Marian JAROSZ

Dyrektor
106 Szpitala Wojskowego z Przychodnią - SPZOZ w Gliwicach
01.02.2003r. - 31.07.2012r. - lek. Marian JAROSZ

Dyrektor

Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią - SPZOZ w Gliwicach
01.08.2012r. - 31.08.2015r. - lek. Marian JAROSZ

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl