Bezpłatne szczepienia przeciwko GRYPIE. Najważniejsze informacje

     Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach oferuje możliwość zaszczepienia się przeciw grypie osobom posiadającym prawo do bezpłatnej procedury szczepienia (lista poniżej) mając w tym zakresie odpowiednią bazę medyczną i możliwości organizacyjne.

Jak zapisać się na szczepienie przeciw grypie?

     Wystarczy skorzystać z infolinii Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

603 505 257

661 468 441

508 801 692

508 801 524

      albo z punktu stacjonarnego zlokalizowanego na terenie Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego 20 (kontener)

Nie ma potrzeby przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Szczepienia odbywają się w Punkcie Szczepień Powszechnych przy ulicy Akademickiej 29

w Gliwicach (Lodowisko Tafla)

    Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych

 • farmaceuci i pracownicy aptek

 • diagności laboratoryjni

 • nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni

 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów

 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne

 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 • pacjenci:

  • zakładu opiekuńczo-leczniczego

  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

  • hospicjum stacjonarnego lub domowego

  • oddziału medycyny paliatywnej

 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze

 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 • seniorzy czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

      Grypa to choroba powszechnie uznawana za taką, z której można się łatwo wyleczyć i żyć bez uszczerbku na zdrowiu. Tymczasem może ona powodować niebezpieczne powikłania, a te w najlepszym razie wiążą się z hospitalizacją, w najgorszym nawet ze śmiercią. Powikłania grypy mogą ujawnić się w ciągu pierwszych kilkunastu dni trwania infekcji lub nawet w kilka tygodni po jej zakończeniu. Mowa przede wszystkim o zapaleniu płuc, zaostrzeniu choroby niedokrwiennej lub niewydolności serca, a nawet niewydolności wielonarządowej. Z ciężkim przebiegiem grypy muszą liczyć się szczególnie pacjenci po 65 roku życia, pacjenci zmagający się z otyłością i chorobami kardiologicznymi.

     Szczepienie przeciwko grypie nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy. Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu grypowego, czyli jesienią.

      Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność lub pracuje z osobami o zaburzonej odporności lub ma kontakt z wieloma osobami w pracy.