OGŁOSZENIE O KONKURSIE na ORDYNATORA ODDZIAŁU CHIRURGII DZIECIĘCEJ I PORADNI DZIECI

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 295, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na stanowisko:

ORDYNATORA
ODDZIAŁU CHIRURGII DZIECIĘCEJ I PORADNI DZIECI

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej oraz pełnienie nadzoru merytoryczno – organizacyjnego w Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz Poradni Dzieci.
 2. Konkurs skierowany jest do lekarzy spełniających wymagania określone w „Warunkach konkursu ofert” (WKO).
 3. Z przyjmującymi zamówienie, wybranym po przeprowadzeniu niniejszego konkursu zostanie zawarta umowa na okres 60 miesięcy od dnia określonego w umowie.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Udzielającego Zamówienia: Kancelaria Ogólna (budynek ADMINISTRACJA, pokój nr 001), Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20, nie później niż do dnia 25.09.2020 r. do godziny 08:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta (nazwa i adres) i opisanej w następujący sposób:

  Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice
  „Konkurs ofert: KO 9/MED/2020
  Nie otwierać przed dniem 25.09.2020 r., godz. 08:30.”

 5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest pani Mirosława Jeziorska – z-ca Dyrektora ds. kadrowo-płacowych, tel. 32 33-08-353/334.
 6. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
  - na stronie internetowej Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.: www.szpital4.gliwice.pl, w zakładce „Ogłoszenie” / „Oferty Pracy”,
  - w Szpitalu: tablica ogłoszeń w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 – parter obok sekretariatu.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020 r. o godz. 08.30 w Dziale Kadr i Płac (budynek KADRY) Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice.
 8. Materiały dotyczące konkursu ofert udostępniane są w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Dziale Kadr i Płac (budynek KADRY, pokój nr 6) Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, w godz. od 8.00 do 14.00. Materiały dotyczące konkursu Oferent może pobrać także ze strony internetowej Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.: www.szpital4.gliwice.pl, w zakładce „Ogłoszenia” / „Oferty pracy”.
 9. Zapytania dotyczące konkursu ofert można przesyłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone bez zbędnej zwłoki w Szpitalu na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 – parter obok sekretariatu oraz na stronie internetowej: www.szpital4.gliwice.pl w zakładce „Ogłoszenia” / „Oferty pracy”.
 11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki: